Menopoz

Menopoz

Menopoz

Menopoz kadınlarda adet kanamalarının kesilmesidir. Batı toplumlarından elde edilen verilere göre ortalama menopoz yaşı 51,5 olup son 100 yıl içinde değişmemiştir. Menopozun 40 yaşından önce olmasına prematür menopoz 45 yaşından önce olmasına ise erken menopoz adı verilir.özellikle annenin menopoz yaşı ile kız çocuğunun menopoz yaşı arasında yakın bir ilişki vardır. Annesi erken menopoza giren kadınlarda erken menopoz riski daha fazladır. Doğum yapmış olan kadınlarda yapmamış olanlara ve doğum kontrol hapı kullanmış kadınlarda kullanmamış olanlara oranla menopoz daha geç olur. Günde on veya daha fazla sigara içen kadınlarda menopoz yaşı 1,5 yıl erkene çekilmektedir. Cerrahi müdahale sonucunda yumurtalıklardan birinin kaybı, endometriosis, ve kanser için verilen kemoterapi ve radyoterapi menopozun daha erken gelmesine neden olan etkenlerdendir.

MENOPOZUN BELİRTİLERİ ve BERABERİNDE GETİRDİĞİ SORUNLAR

Kanamalarda Düzensizlik ve Adet Kesilmesi: menopozun temel belirtisi adetlerin kesilmesidir. Özellikle 45 yaşın üzerindeki bir kadında 6 aydan daha uzun süre adet olamama genellikle menopoza işaret eder. Adet kesilmesine eşlik eden ateş, ter basmaları ve vajinal kuruluk tanıyı güçlendirir. Menopozun erken dönemlerinde adetsiz geçen dönemleri takiben bazen kanamalar görülebilir. Bu tür kanamalar endometrial hiperplazi adı verilen ve rahim içi tabakasının fazla kalınlaşması ile seyreden bir hastalığın belirtisi olabileceğinden dikkatli bir şekilde irdelenmelidir.

ATEŞ ve TER BASMALARI: Bu yakınmalar menopoza giren kadınların%70’inde görülür. Kadınların %35’inde ise günlük yaşamı olumsuz etkileyebilecek kadar sıktır. Nedeni tam olarak belli değildir. Özelikle vucudun üst kısmında ve kafada başlayan ani bir sıcaklık hissini şiddetli bir terleme takip eder. Geceleri daha sık görülebilir ve uykunun bölünmesine neden olur.

ÜROGENİTAL ATROFİ: Östrojen adı verilen kadınlık hormonunun menopozla beraber tamamen ortadan kalkması ile vajende kuruluk ve vajen içini döşeyen hücre tabakasında incelme olur. Bunun doğal sonucu olarak da cinsel birleşme daha ağrılıdır. Bazen tahrişe bağlı kanama görülebilir. Vajen hücre tabakasının incelmesi ile beraber mikroplara karşı olan direnç de azalır ve tekrarlayan vajinitler sıkça görülebilir.

OSTEOPOROZ: Menopoza giren kadınlarda en önemli uzun erimli problemlerden biridir. Ülkemizde gerçek yaygınlığı ve ciddiyeti hakkında yeterli ve güvenilir veri yoktur. Osteoporoz postmenopozal(menopoz sonrasında kadınlarda görülen hızlı kemik kaybı) ve senil (yaşlılıkta ortaya çıkan ve her iki cinsi de tutan) olarak ikiye arılır. Osteoporoz için bazı risk faktörleri tanımlanmıştır. Erken veya yumurtalıklarının ameliyat ile alınması sonrasında menopoza giren kadınlarda, kalsiyumdan zengin st ve süt ürünlerinden yetersiz beslenen kadınlarda, güneş ışığına az maruz kalan özellikle yatalak ve bakım evlerindeki kadınlarda, sigara içenlerde, ailesinde osteoporoz ve buna bağlı kırık öyküsü olanlarda, ince vucut yapısına ve açık tene sahip olanlarda, ve menopoz sonrasında östrojen tedavisi almayan kadınlarda osteoporoz görülme olasılığı artmaktadır.

KRONER DAMAR HASTALIKLARINDA ARTMA: Koroner damarlarda plak oluşumu ve daralma menopoz sonrasında kadınlarda hızlanarak kalp krizinden ölüm riski 70 yaşından sonra erkeklerinkine eşit hale eşit hale gelmektedir. Hormon tedavisi ile koroner damar hastalıkları riskinde azalma sağlanabilmesi halinde bunun kadınlar için en önemli koruyucu tedavilerden biri olacağı aşikardır. Ancak yapılan çalışmalarda hormon tedavisinin kalp hastalıklarına karşı koruyucu olmadığı ortaya çıkmış ve bu nedenle verilmesi önerilmemiştir.

RUHSAL DEĞİŞİKLİKLER: Bugün menopozun kadın bedenini dramatik şekilde etkilediğini, kadında fiziksel ve emosyonel dengenin bozulmasına yol açtığını biliyoruz. Menopoz döneminde, fizyolojik değişimlerin yanında birçok kadın psikolojik ve sosyal değişimler de yaşar. Bu dönemde görülen psikolojik ve mental değişiklikleri 4 ana guruba ayırabiliriz.

 • Koknitif(Bilişsel)
 • Duygu durum değişiklikleri
 • Depresyon
 • Alzheimer hastalığı

Menopozdaki birçok kadın sıklıkla duygu durum değişiklikleri yaşar. Anksiyete, kırılganlık, irritabilite, enerji kaybı, isteksizlik bu tablonun parçalarıdır. Bu duygular menopozun hormonal değişikliklerine mi bağlı yoksa orta yaş problemleri sonucu mudur kesin yanıtı henüz bulunamamışsa da, menopozun majör depresyona neden olmadığını söyleyebiliriz. Ancak kişide daha önceden var olan duygulanım bozukluğu ve depresyon menopozda şiddetlenir yada yineleyebilir. Menopoz döneminde kadında genel bir mutsuzluk hakimdir. Yorgunluk, tükenmişlik, çabuk sinirlenme, ağlama nöbetleri, bellek sorunları, dikkati toplayamama gibi şikayetler sıktır. Bu dönemde kullanılan östrojenin klinik depresyon tedavisinde etkisis olduğu çalışmalarla gösterilmiştir. Bu kişilerde uygun antidepressan tedavi ile birlikte östrojen replasmanı yapılabilir. Duygudurum bozukluğunun hafif formlarını yaşayanlar içinse östrojen tek başına yeterli olabilir.

Çalışmalar sosyokültürel ve kişisel faktörlerin menopozda depresyonun tetiklemesinde hormonal faktörlerden daha etkili olduğunu göstermektedir. Doğurganlığın kaybı, gençlik ve genç görünümün kaybı, değişen vucut şekli, enerji yoksunluğuna yol açan uykusuzluk, cinsel istekde azalma kişide bir keder ve endişe duygusu yaratmaktadır. Menopoza ilişkin bu kayıpların yanında bazı kazanımlar vardır;örneğinçocukların büyümesi okulla ilgili problemlerin sona ermesi,orta yaşlı bir hanım olarakaile içinde ve toplumda saygı görme,önceki birçok sorumluluklardan kurtulmave böylelikle kendi gereksinimlerine zaman ayırabilme,sosyal kabul görme,önceki bir çok sorumluluklardan kurtulma ve böyelikle kendi gereksinimlerine zaman ayıra bilme,sosyal kabul görme,kişiye yeni ufuklar açabilir.Gelişmek için önünde yeni ve uzun bir dönemi olan kadınbu dönemden zevk de alabilir.Uygun durumlarda östrojen replasmanına ek olarak,beslenmenin düzenlenmesi,egzersiz,stresin azaltılması,kişiyi yeni uğraşlar edinip kendini gelişmesi yönünde motive edip kendini geliştirmesi yönünde motive etmek,konusunda hekimlere önemli sorumluluklar düşmektedir.

LİBİDODA(CİNSEL İSTEK)AZALMA: Menapozun libido üzerindeki etkisi tam olarak belli değildir.Menopozla birlikte ortaya çıkan bazı psikolojik faktörlerin libido üzerinde olumsuz etkisi olabilmektedir.Menopoza giren kadınlarda özelliklede hormon tedavisi alınmıyorsa vajinal kuruluk ve istek azalmaktadır.Ağrılı cinsel ilişki ve orgazm sıklığındada azalmada da menopozdan sonra görülen belirtiler arasındadır.Yapılan bir çalışmada menopozdaki kadınların % 86 sının hiç orgazm yaşamadığını ortaya konmuştur.Östrojen ve androjen (erkeklik hormonu)verilmesi ile cinsel isteğin artmasını sağlamaktadır.

MENOPOZDAKİ KADINLARDA YAPILMASI GEREKEN İNCELEMELER:

 • Ultrason ile yumurtalıkları ve rahim iç tabakasının değerlendirilmesi
 • Tam kan sayımının değerlendirilmesi
 • Lipid profili(total kolesterol, HDL VE LDL kolesterol,trigliseridler)
 • Karaciğer fonksiyon testleri(ALT, AST)
 • Kardiyak risk belirteçleri (CRP, homosistein)
 • Lipid profili (total kolestrol , trigliseridler)
 • TSH: Kadınlarda sessiz hipotiroidi çok sık görülür ve bu nedenle yıllık taramaların içine katılması önerilmektedir.
 • Mamaografi: 40-60 yaş arasında her yıl yapılması önerilmektedir.Ultrason mamaografinin yerine geçmez.Ultrason ile mamaografide şüphenilen lezyonların solid yani katı veya kistik yani sıvı dolu olduğundan ayırıcı tanısında kullanılır.yoğun meme dokusuna sahip kadınlardamamaografiden elde edilecek olan bilgi daha azdır. Östrojen tedavisi de memedokusuna sahip kadınlarda mamaografiden elde edilecek olan bilgi daha azdır. Östrojen tedavisi de meme yoğunluğunu artırarak mamaografinin yorumlanmasını zorlaştırır. Daha önceden meme protezi takdırmış olan kadınlarda mamaografi oldukca güvenilmez olup meme MRI ile incelenmelidir.
 • Kemik yoğunluk ölçümü: Özellikle risk faktörleri taşıyan ve hormon almak istemeyen kadınlarda önemlidir.Risk faktörü taşımayan ve zaten hormon verilmesi kararlaştırılmış kadınlarda verilecek olan kararları etkilemeyeceğinden yapılması gereksizdir.
 • Genetik Rsik Profilinin Çıkarılması: Özellikle son yıllarda giderek önem kazanmaya başlamıştır. Henüz maliyetti yüksek olduğundan herkese uygulanması söz konusu değildir. Menopozda olabilecek sorunlar için riskli genetik yapının belirlenmesi ve verilecek ilaçlardan fayda veya zarar görecek olan kadınların saptanması için kullanılmaktadır.

MENOPOZDA HORMON TEDAVİSİ-SEÇENEKLER VE İLERLEME YOLLARI;

Menopoz döneminde hormon tedavisi çeşitli yollardan verilebilir.

HORMON TEDAVİLERİNİN ÇEŞİTLERİ:

Tek başına östrojen (E) Kullanımı: Rahmi alınmış olan kadınlarda tercih edilen hormon verilme şeklidir. Genelikle kesintisiz olarak ağızdan (oral)veya cilt (transdermal)yolla verilir.

Östrojen ile beraber Progestron(P) kullanımı: Rahmi olsn kadınlarda rahim iç tabakasının (endometrium)aşırı kalınlaşması ve kanser riski nedeniyle östrojenle beraber progestron da verilmelidir.Menopoza yeni girmiş veya perimenopozal diye tabir edilen menopoz öncesi dönemde olan kadınlarda E+P tedavisi kesintili (sıklık) olarak uygulanır. Menopozun üzerinden 1 yıldan fazla geçmiş ise kesintisiz (continuous) verilebilir.Progestron ağız yolu ile, vajinal yoldan veya içinde progestron içeren rahim içi araçları kullanılarak rahim içine lokal olarak da verilebilir.

Tek başına veya östrojen tedavisinde androjen eklenmesi: Menopozla beraber cinsel istekleri azalmadan yumurtalıklardan salgılanan erkeklik hormonlarının kaybı sorumlu tutulmuştur.Bu nedenle androjen verilmesi gündeme gelmiştir.Östrojen ile beraber androjen alan kadınlarda cinsel isteklerde ve cinsel fantezilerde artma saptanmıştır.Doz ayarlanmasının çok dikkatli gerekmektedir.Eğer çok yüksek doz verilirse tüylenme ve cilt bozuklukları yapabilir.

Hormonlara benzer etki gösteren maddeler (Tibolon): Tibolon hem östrojen,hem progesteron , hem de androjen reseptörlerine bağlanarak etki eden bir nonsteroidal maddedir.Kesintisiz olarak kullanılır. Ve östrojenin pek çok yan etkisini göstermez. Kanama yapmaz. Östrojen ile olasılığı artan meme kanseri riski tibolon ile daha azdır.

Bitkisel Östrojenler (Fitoöstrojenler): Black cohosh veya isoflavin adı verilen maddeleri içerirler.Vücutta zayıf östrojenik etki gösterirler. Yapılan çalışmalarda menopozun ateş ter basmaları ve vajinal kuruluk gibi akut belirtilerinde gerileme oluşturdukları gösterilmiş olsa da her çalışma aynı vermemiştir.Genelikle östrojen tedavisi almak istemeyen hastalarda veya bu tedavinin verilmesinin sakıncalı olduğu durumlarda kullanılır.Menopozun uzun vadeli yan etkileri üzerindeki yarar veya zararları tam olarak belli değil.

HORMON TEDAVİSİNİN VERİLME YOLLARI

Hormon tedavisi ağızdan, cilt yolu ile, vajinal yoldan veya rahim içinde lokal olarak verilebilir.Östrojen hormonu genellikle ağızdan veya cilde yapıştırılan flaster ile verilir.Her iki yoldan verildiğinde de benzer etkiler gösterir.kolestrolü yüksek olan kadınlarda ağızdan, trigliseridleri yüksek olanlarda ise cilt yolu ile verilmesi tercih edilir.Cilt yolu ile verildiğinde karaciğerden ilk geçiş etkisi göstermediğinden doğrudan kana karışır ve hedef dokulara ulaşır. Östrojenin cilt yolu ile verilmesi sonucunda mide barsak yakınmaları daha az görülür ve kan seviyeleri daha sabittir.Östrojenin hedef dokuları vajen , dış genital organlar, rahim iç tabakası (endometrium), meme, merkezi sinir sistemi ve damar çeperleridir.

Vajinal kuruluk gibi yerel yakınmaları ön planda olan kadınlarda östrojen jel veya vajinal kapsüller şeklinde vajinal yoldan verilmelidir. Diğer yakınmaları belirgin olmayan kadınlarda sistemik tedavinin endikasyonu yoktur.

HORMON TEDAVİSİNİN YARARLARI

Ateş Ter Basmaları: Menopoza giren kadınların % 25 inde ateş ve ter basmaları görülmez % 50 sinde bu yakınmalar hafif veya orta şiddettedir. % 25 inde ise şiddetli ter basmaları vardır. Ateş-ter basmalarına genellikle gece terlemeleride eşlik eder.Gece terlemeleri uyukusuzluğa neden olacağından gün içinde yorgunluk ve konsantrasyon bozuklukları ve sinirlilik görülür.Kısacası kısacası kadınların hayat kalitesini en fazla etkileyen durumlardan biridir.Ateş-ter basmaları 6 ay ila 2 yıl içinde azalarak geriler.Ateş-ter basmaları östrojen verilmesi ile çok etkin bir şekilde giderilir.Plasebo kontrollü çalışmalarda östrojen tedavisinin etkinliği şüphe götürmeyecek şekilde kanıtlanmıştır.Östrojen ağız veya cilt yoluyla verilebilir.Rahmi olan kadınlarda tedaviye progestron da eklenmelidir.Hormon tedavisi başlanan kadınlarda hormonun aniden kesilmesi ile ateş-ter basmaları tekrar ortaya çıkar.Bu nedenle hormonun doz azaltılarak yavaş yavaş bırakılması önerilir.

Dış genital organlarda ve vajende atrofi (inceleme ve kuruluk): Dış genital organlar ve vajen menopozdan ortalama 1-2 yıl içinde hormon alınmadığı takdirde atrofiye uğrar.Dış genital organlarda incelme ve sarkma olur.Vajen kurur ve daralır ve buna bağlı olarak da cinsel ilişki zorlaşır.İdrar kaçırma yakınmaları da buna bağlıdır.İncelmiş vajen dokusunun direnci azalacağından enfeksyonlara karşı direnç azalır.Ateş ter basmaları belirgin olmayan ve vajinal kuruluk ile baş vuran kadınlarda östrojen lokal olarak vajen içine uygulanır. Bu şekilde verilen östrojenin dolaşıma katılma oranı çok az olduğundan rahim iç tabakasını korumak amacı ile progestron verilmesine gerek yoktur.Vajinal yolla dahi hormon almak istemeyen kadınlarda ise eczanelerde satılan vajinal kayganlaştırıcı jellerin kullanılması özellikle cinsel ilişki sırasında görülecek sıkıntıları yatıştıracaktır.

Osteporoz (kemik erimesi): Osteoporoz özellikle kuzey Amerika da ve Avrupa da oldukca yaygın olarak görülen önemli bir sağlık sorunudur.kemiklerinden menopozla birlikta hızlanan kalsiyum kaybı ile kemiklerin bütünlüğü bozulur ve kırık riski artar.Kırıklar önce omurgada sonra kalçada olur. Özellikle kış aylarında düşmelere bağlı olarak el bileği kırıkları da sık görülür.kalça kırığını takip eden 3 ay içinde oluşabilecek komplikasyonlara bağlı olarak % 16 ölüm riski vardır.Osteoporoz sesiz öldürücü olarak tanımlanmaktadır. Kemiklerde belirgin kayıp olana kadar herhangi bir belirti vermez ve basit bir düşme veya zorlama ile kırık oluşunca anlaşılır.osteoporozun ülkemizdeki yayagınlığı hakkında kesin bir veri yoktur.Ancak genetik ve etnik yapı, ortalama değerlere ulaşama yaşam süresi, beslenme alışkanlıkları,sigara kullanımı ve güneşe maruziyet gibi farklılıkları olan toplumumuzdaki osteoporoz yayagınlığının Kuzey Amerika ve Avrupa ya benzer olmayacağı açıktır.Kemik yoğunluğu hem kadında hem erkekte 35 yaşına kadar artar daha sonra ise yavaş bir azalma gösterir. Kemik yoğunluğunun istenilen değere ulaşamaması genetik faktörler, sigara içimi, hareketsiz yaşam güneşe maruziyettin az olması ve süt ve süt ürünlerinden fakir beslenmeye bağlı olabilir.Bu kadınlarda daha menopoz başlamadan bile ciddi kemik kaybı gerçekleşebilir.

Hormon tedavisi osteoporozu etkin bir şekilde engeller, ilerlemesini durdurur ve bazı olgularda yeni kemik yapımını sağlar. Hormon tedavisi ile omurga ve kalça kırıklarında % 30 ve tüm vücut kırıklarında % 24 risk azalması sağlanmaktadır.Bu nedenle Kuzey Amerika menopoz cemiyetti (NAMS) kemik erimesi ve kırık için yüksek riskli olgularda 5 yılı aşan sürelerde hormon tedavisi önerilmektedir.Hormon tedavisi alan kadınlarda kemik erimesi için başka bir ilacın kullanılmasına gerek yoktur.

Alzhemier Hastalığı: Hormon tedavisi ile Alzhemier hastalığı arasındaki risk 4 çalışmada irdelenmiştir.Menopoza giren kadınlarda erken dönemde östrojen tedavisi başlanmasının Alzhemier hastalığı riskini % 67 oranında azalttığı gösterilmiştir. Ancak mevcut olan hastalık üzerine östrojenin herhangi bir etkisi yoktur. Aile öyküsü nedeni ile yüksek risk altında olan kadınlarda östrojen başlanmasının yararlı olup olmayacağı ise bilinmemektedir.Sadece bu nedenle östrojen kullanımı ise henüz kabul görmemektedir.

Kolon ve rektum kanseri: Kuzey Amerika da kadınlar arasında kanser ölümlerinin üçte birinden sorumludur.

Kolon kanseri kadınlarda daha sık olarak en fazla 60-75 yaşlar arasında görülür. Menopozda östrojen kullanımı ve kolon kanseri ilişkisini araştıran çalışmalarda hormon kullananlarda % 50 risk azalması saptanmıştır. Östrojenin hangi mekanizma ile kolon kanseri riskini azalttığı tam olarak bilinmemektedir ancak etkisinin karsinojen olan safra asitlerinin hormon kullanımı ile azalmasına bağlı olduğu tahmin edilmektedir.

Hormon Tedavisinin Zararları:

Kalp ve damar hastalıkları ve felç: Yakın zamana kadar hormon tedavisinin kalp hastalıkları riskini azalttığına inanılıyordu. İlk defa 1976 yılında Framingham çalışmasında hormon tedavisi laman kadınlarda kalp hastalıklarından ölümün azaldığı gösterilmiştir. Daha sonra çoğu olgu kontrollü çalışmalarda, kesitsel gözlemsel çalışmalarda, koroner damar hastalıkları riskini damar duvarındakini doğrudan etkileri, kan yağları üzerindeki olumlu etkileri ve pıhtılaşma faktörleri üzerinde trombus yani pıhtı oluşumunu azaltıcı etkileri ile azalttığı gösterilmiştir. 2002 yılında yayınlanan WHI (Womens Health Initiative) çalışmasında ise ilk defa ileriye dönük rasgele seçilmiş denekler üzerinde yapılan ve 5,2 yıl içinde zamanından önce sonlandırılan çalışmada ise östrojen+progesteron tedavisinin beklendiği üzere koroner damar hastalıkları risklerini azaltmadığı ve hatta aksine artırdığı gösterildi. Bu menopozda verilen hormon tedavisi için bir dönüm noktası olmuş ve bu çalışmanın sonuçlarının yayınlanmasından sonra hormon tedavisi için bir dönüm noktası olmuş ve bu çalışmanın sonuçlarının yayınlanmasından sonra hormon tedavisi daha kişiye yönelik ve risk faktörleri taşımayan kadınlarda seçilen bir tedavi haline gelmiştir. WHI çalışmasının sonuçlarının genelleştirilmesini engelleyen bazı kısıtlamaları da vardır. Bunlardan en önemlisi çalışmanın 60 yaş ve üzerindeki kadınlarda yapılmış olmasıdır. Yeni menopoza girmiş ve daha genç olan kadınlarda daha henüz koroner damarlarda tıkanma başlamadan önce hormon tedavisinin zararı değil yararı olabilir.

WHI çalışması yanı zamanda hormon tedavisi alan kadınlarda stroke (inme) riskinin arttığını göstermiştir. Beyin damarlarında tıkanma sonucunda ani ölüm veya felç riski hormon alan kadınlarda daha sıktır. Göreceli risk 1.44 olarak rapor edilmiştir. Tam sayılar üzerinden Artmış risk genellikle yaşlı kadınlarda görülmüş ve şeker hastalığı ve tansiyon yüksekliği gibi felç olasılığını artıran faktörlerin varlığı belirleyici olmamaıştır.

Toplar damarlarda olan pıhtılaşma (venöz tromboemboli) riski hormon kullanan kadınlarda göreceli olarak 2 kat artmaktadır. Bu artıştan, doğuştan pıhtılaşma mekanizmasında sorun olan kadınların bu durumları bilinmeden hormon almaları sorumlu tutulmaktadır. Ancak faktör V leiden mutasyonu veya protrombin gen mutasyonu gibi pıhtılaşma anormalliklerinin toplumdakigörülme sıklığı bunları hormon tedavisi öncesinde rutin olarak herkeste araştırılmasını katkı-maliyet yönünden gereksiz kılmaktadır. Öyküde geçirilmiş venöz tromboemboli olan kadınlarda tekrarlama riski 5 kat arttığından hormon tedavisi verilmesi kesin kontrendikedir.

Meme Kanseri: Hormon tedavisi meme kanseri riskini artırır. WHI çalışmasında göreceli risk artışı 1.24 olarak saptanmıştır. Yılın altında hormon kullanan kadınlarda ise risk artışı olmamaktadır. Ancak meme kanserlerinden ölüme bakıldığında hormon alanlarda ve almayanlarda fark görülmemektedir. Tek başına östrojen kullanan kadınlarda ise meme kanseri riski artmamaktadır.Meme kanseri kadınlarda kanser ölümlerinde birinci sıradadır.Östrojen kullanan kadınlarda mamaografide saptanabilen meme yoğunluğunda artma olmaktadır. Bu da mamografik yorumlamayı zorlaştırmaktadır. Hormon alan kadınların hekimleri ile daha yakın ilişki içinde olmaları nedeni ile meme kanseri daha erken yakalanmaktadır.

Ayrıca hormon alan kadınlarda gelişen meme kanserlerinin biyolojik davranış biçimi daha iyi ve ilerlemesi daha yavaştır. Aile öyküsü olmayan yani genetik açıdan risk taşımayan ve daha önce prekanseröz bir lezyon alınma öyküsü olmayan ve menopoz yakınması (ateş-ter basmaları) kadınlarda yakın takip altında hormon tedavisi verilebilir. Yıllık mamografik kontrollerin yapılması önerilmektedir.

HORMON TEDAVİSİNİN YARAR-ZARAR DENGESİ VE ÖNERİLER

Hormon tedavisi bugünkü bilgilerimiz ışığında bir yarar zarar terazisine oturtulduğunda zararları yararlarında ağır basmaktadır.Ancak unutulmaması gereken bir şey varsa o da hormon tedavisinden en fazla yarar görecek olan 50-60 yaş arasındaki kadınlarda verilerin oldukca az olduğudur. İyi seçilmiş ve değerlendirilmiş olgularda menopozun Kısa vadeli sıkıntılarını engellemenin tek yolu hormon tedavisidir. Kemik erimesinin veya kalp hastalıklarının engelenmesi amaçlı hormon tedavisi artık kabul görmemektedir. Bugün kabul edilen hormon tedavisinin ancak yakınması olan kadınlarda ve en düşük dozda en kısa süreli (5 yıldan az) kullanılması gerekliliğidir. Yakınması devam eden ve hormonu bırakamayan kadınlarda ise tedaviye dikkatli bir izlem altında devam edilebilir.

MENOPOZDA ALTERNATİF TEDAVİLER

Menopozda hormon kullanımı ile ilgili endişeler, son yıllarda hastalarla birlikte birçok hekimi de bitkisel ve hormon olmayan ajanların reçete edilmesine yönlendirmişse de bu tedavilerin etkinlikleri ve zararları konusunda kesin bilgiler mevcut değildir.Menopoz dönemindeki kadınların % 30 ila 60”ı ateş ter basması yakınmaları için doğal ürünler, bitkisel östrojenler, akupuntur, yoga gibi altertnatif tedavileri tercih etmektedirler. Fitoöstrojen (bitkisel östrojenler)menopoz yakınmalarında azalma sağlamışlarsa da oluşturdukları etki plasebo etkisi arasında anlamlı fark olmadığı gösterilmiştir. Ayrıca vajinal kuruluk , idrarla ilgili yakınmalar ve kemik kaybı üzerine etkili değildirler. Ancak duygu durumu ve bilişsel performans üzerine etkilerinin incelendiği çalışmalarda fitoestrojenlerin plaseboya göre daha etkili olduğu gösterilmiştir.

BİTKİSEL TEDAVİ SEÇENEKLERİ:

 • Racemosa Cimicifuga (Black Cohosh)
 • Soya İsoflavonları
 • Angelica Sinensis
 • Keten Tohumu
 • Evening Primrose Oil
 • Vitamin E
 • vitex Agnicasti (Hayıt)
 • Ginseng
 • Valerian Ekstresi

Unutulmaması gerekir ki bitkisel olan her tedavi zararsız değildir. Bbu gün kullanılmakta olan bir çok bitkisel ilacın dozu, üretimi, formulasyonu konusunda bir standart yoktur. Bu tedavilerin ne kadar süreyle, hangi dozda verileceği konusunda kesin kurallar yoktur ve bu durum hekimin seçimine kalmıştır.

HORMON OLMAYAN TEDAVİ SEÇENEKLERİ:

Antidepresan İlaçlar (SSRI, SNRI)

Bazı Antihipertansif İlaçlar

Menopoz yakınmaları için antidepresanların kullanımı hormon tedavisi alamayan ya da almak istemeyen hastalarda karşımıza bir seçenek olarak çıkmaktadr. Yapılan çalışmalarda bu ilaçların plasebodan daha etkili oldukları ancak etkilerinin östrojene göre daha zayıf olduğu gösterilmiştir.

Menopoz kadın yaşamının önemli bir bölümünü kapsayan doğal bir süreçtir. Bu dönemin sonsuz yaşanmasında ilk basamak kişinin kendi yaşamında yeni düzenlemelere gitmesidir.Bu amaçla yeni hobiler edinmek, fiziksel aktivitenin arttırılması, hayvansal yağların azaltılması, bitkisel besinlere ağırlık verilmesi önerilir. Her gün yapılacak 30 dakikalık yürüyüş ateş basmalarının sıklığı ve şiddetini azaltırken kemiklerin de güçlenmesini sağlar.Kemik kaybına karşı önlem olarak kalsiyumdan zengin gıda alınmalıdır.Çay,kahve,alkol ve baharatlar ateş basmalarını tetiklediğinden önerilmez.

ERKEN MENOPOZ

Erken menopoz ya da Erken yumurta yetmezliği kişinin 40 yaşından önce yumurtalık fonksiyonlarının durması olarak tanımlanılır. 40 yaşından önce yumurtalık fonksiyonlarının durması olarak tanımlanır. 40 yaşın altındaki kadınların yaklaşık % 1 de görülür.

Olgular % 5-30 oranında ailesel geçiş gösterir. Erken yumurtalık yetmezliğine yol açan nedenler:

Kromozom Anomalileri

Otoimmun Hastalıklar

Östrojen Sentez Bozuklukları

Metabolik Hastalıklar

Kanser Tedavisi (Kemoterapi, Radyoterapi) şeklinde özetlenebilir

Karakteristik bir bulgusu yoktur,ancak çoğu kadında normal adet görürüken bile ateş basmaları ortaya çıkabilir ve bu şikayetler erken yumurta yetmezliğinin en erken bulgusu olabilir. Hastalar genellikle adet görememe ve kısırlık şikayeti ile kısırlık şikayeti ile başvurur. Erken yumurtalık yetmezliği tanısı kanda E2, FSH, LH gibi yumurtalık fonksiyonunu yansıtan hormon düzeyleri bakılarak konur. FSH ve LH yüksek,E2 ise düşük bulunur, 30 yaşından genç olgularda mutlaka genetik inceleme de yapılmalıdır. Bu hastaların % 10-20 sinde kendiliğinden düzelme olabilir.

Bu nedenle belli aralarla hormon düzeyleri kontrol edilmelidir.

Tedavide östrojen eksikliğine bağlı ateş basması,terleme,kemik erimesi, vajinal kuruluk gibi şikayetlerin östrojen replasmanı ile tedavisi esastır. Genetik açıdan normal ve genelikle hormon tedavisi alan hastalarda spontan gebelikler olabilir. Bir veya ikiz FSH düzeyinin 40IU/L altında olması durumunda yumurtlama ve kendiliğinden gebelik olasılığı daha yüksektir. Ancak FSH 100 IU/L üzerindeyse yumurtalık yetmezliği genellikle geri dönüşümsüz olarak kabul edilir.